Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Co to jest demokracja...
#5
Przykładowe cele, które moim zdanie powinny nam przyświecać tworząc rzeczywistą oddolność.


REFERENDUM


Wiążąca moc obywatelskiego wniosku o referendum podpisanego przez np 500 tys. obywateli. Sejm zobligowany do przeprowadzenia referendum w ciągu 60 dni. Wniosek nie podlega głosowaniu. Zniesienie wymogu frekwencji dla ważności referendum, a także katalogu spraw publicznych, których nie może dotyczyć obywatelskie referendum. Obligatoryjnie referendum rozpisywane w przypadku działań ze strony Sejmu na rzecz zmiany lub całkowitej rewizji Konstytucji, członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych, interwencji zbrojnej poza granicami kraju oraz zwiększenia długu publicznego.


ODWOŁANIE (RECALL)


Możliwość odwołania przez wyborców posła lub senatora, ministra oraz Rady Ministrów w trakcie kadencji, w drodze referendum w okręgu wyborczym (poseł, senator) lub referendum ogólnokrajowego (minister, Rada Ministrów).WETO LUDOWE


Możliwość uchylenia już obowiązujących przepisów prawnych w drodze referendum. Wniosek o weto ludowe poparty przez 500 tys. obywateli wiążący dla Sejmu. Sejm rozpisuje ogólnokrajowe referendum. Wniosku nie można złożyć później niż 6 miesięcy od uchwalenia przepisów, których ma dotyczyć. Jeśli większość obywateli w referendum opowie się za uchyleniem ustawy przestaje ona obowiązywać.


OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA


Wydłużenie terminu zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy do 6 miesięcy. Prawo do zaprezentowania swoich projektów na kanale telewizji publicznej TVP Debata. Możliwość zbierania podpisów pod inicjatywami drogą elektroniczną. Prawo dla obywateli do zmiany Konstytucji RP lub jej całkowitej rewizji w drodze własnego projektu.ELEKTRONICZNE GŁOSOWANIE


Możliwość głosowania w wyborach powszechnych za pośrednictwem Internetu, a także zbierania podpisów obywateli drogą elektroniczną.

OBYWATELSKA KONTROLA SĄDOWNICTWA


Poszerzenie udziału ławników w działalności sądów. Wprowadzenie bezpośredniego wyboru przełożonych prokuratorów prokuratur apelacyjnych w wyborach samorządowych, a także bezpośredniego wyboru Prokuratora Generalnego w wyborach parlamentarnych.ZNIESIENIE IMMUNITETÓW


Zniesienie immunitetu formalnego posłów oraz senatorów. Ograniczenie immunitetu sędziów oraz prokuratorów jedynie do czynności związanych z wykonywaniem zawodu.ZNIESIENIE PRZYWILEJÓW POSELSKICH


Zniesienie wydatków oraz grantów finansowych dla posłów oraz senatorów. Zniesienie dodatków za pracę w komisjach. Wprowadzenie restrykcji finansowych za nieobecność podczas głosowań i posiedzeń komisji. Pozostawienie jedynie diet oraz pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie biur.


OGRANICZENIE WYDATKÓW KANCELARII PREZYDENTA RP


Zredukowanie zbędnych wydatków kancelarii Prezydenta RP poprzez ograniczenie do minimum administracji wokół Prezydenta.ZNIESIENIE TRYBUNAŁU STANU


Włączenie polityków do systemu sądownictwa powszechnego poprzez zniesienie Trybunału Stanu i przekazanie jego kompetencji Sądowi Najwyższemu w Warszawie.ODPOWIEDZIALNOŚĆ URZĘDNIKÓW


Zniesienie progu wysokości odpowiedzialności urzędników z wprowadzeniem możliwości ubezpieczenia się od błędnych decyzji w czasie pracy. Zobowiązanie urzędników wyższego szczebla do ponoszenia odpowiedzialności razem z urzędnikiem wskazanym przez prokuratora jako sprawcą błędu. Ponoszenie odpowiedzialności ze względu na podpis na decyzji a nie metrykę sprawy.WOLNE MASS MEDIA


Likwidacja KRRiTV i zniesienie systemu koncesyjnego mediów. Wprowadzenie systemu rejestracji sądowej. Zniesienie abonamentu RTV. Wydzielenie z istniejących kanałów TVP specjalnego kanału o nazwie TVP Debata działającego na rzecz demokracji, którego zarząd wybierany będzie przez środowiska akademickie.WOLNOŚĆ INFORMACJI


Wprowadzenie instytucji wysłuchania publicznego w odniesieniu do przedstawianych przez władzę propozycji prawnych. Informatyzacja administracji publicznej. Ograniczenie do minimum zakresu tajemnicy państwowej. Wprowadzenie zasady wygasania majątkowych praw autorskich po 10 latach do utworów legalnie opublikowanych w formie elektronicznej w Internecie.INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


Rozszerzenie obowiązków urzędów w zakresie wdrażania oraz stosowania systemów informatycznych. Wdrażanie systemów informatycznych administracji publicznej na poziomie gmin wiejskich. Wprowadzenie elektronicznych dowodów osobistych.


REFERENDUM LOKALNE


Wprowadzenie Referendum kierunkowego w samorządach, a także referendum fiskalnego, w którym mieszkańcy podejmować będą decyzje o zmianach wysokości podatków, opłat i obciążeń. Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego (5% budżetu ogólnego gminy, który przeznaczony będzie na konkretny, lokalny cel).ZGROMADZENIE LUDOWE


Wprowadzenie zgromadzenia ludowego do ustawy o samorządzie gminnym. Zgromadzenie ludowe odbywać się będzie na wniosek 1/3 radnych gminy, wójta lub 15% uprawnionych do głosowania w gminie.

Problematyka dotycząca rodzaju mandatu poselskiego

Powrót do mandatu imperatywnego wydaje się być koniecznością , aby demokracja bezpośrednia mogła swobodnie funkcjonować a przez to aby społeczeństwo mogło kontrolować pracę swoich reprezentantów. Mandat imperatywny cechuje się tym, że:
1. Przedstawiciel jest reprezentantem swojego okręgu wyborczego.
2. Przedstawiciel jest zobowiązany do uwzględnienia opinii własnego elektoratu.
3. Może być odwoływany przed upływem kadencji w określonych przypadkach na wniosek określonej liczby wyborców z jego okręgu wyborczego poprzez referendum.

Mandat imperatywny jest przeciwstawieniem się realizacji interesów partii w parlamencie poprzez wolny mandat. Dyscyplina partyjna wpływa na ograniczenie swobody parlamentarnej, przez co posłowie zamiast reprezentować cały Naród reprezentuje punkt widzenia partii politycznej. Z drugiej strony, poseł z np. Ustrzyk Dolnych, który doskonale zna problematykę okręgu południowo-wschodniej Polski, posiadający wolny mandat jak może znać się na problematyce i potrzebach Pomorza Zachodniego? Jak może dobrze może być związany kandydat np. z Katowic, przywieziony w teczce z Warszawy?

Z historii wiemy, że wolny mandat przyjęto w Konstytucji 3 Maja a później potwierdzoną tą zasadę w Konstytucji marcowej z 1921 roku. Natomiast w konstytucji kwietniowej z 1935 roku nie zawarto uregulowań co do rodzaju obowiązującego mandatu poselskiego. Mała Konstytucja z 1947 roku nie sformułowała zasady mandatu wolnego jak i nie zabraniała stosowania mandatu imperatywnego. Konstytucja PRL z 1952 roku wprowadziła zasadę mandatu imperatywnego, określonego w art. 2 ust 2 – „ Przedstawiciele leudu w Sejmie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rad narodowych są odpowiedzialni przed swoimi wyborcami i mogą być przez nich odwoływani”. Niestety zapis ten był martwy bowiem do czasu uchwalenia Ordynacji wyborczej w latach 1985 roku nie było mechanizmu odwoływania przedstawicieli. Można przyjąć, że w latach 1952-1958 występował mandat imperatywny ale tzw. „niezupełny” , ponieważ mimo prawa do odwoływania posła była ta czynność niemożliwa do wykonania. Ponadto Konstytucja z 1952 roku, w art. 101 zastrzegała, iż poseł powinien rozliczać się ze swojej działalności poselskiej oraz organu do którego został wybrany przed swoimi wyborcami, natomiast ustawa o obowiązkach i prawach posłów i senatorów z 1985 roku w art. 1, stanowiła iż posłowie są przedstawicielami wyborców i wykonują swój mandat zgodnie z ich wolą, kierując się dobrem Narodu. Dopiero Mała Konstytucja z 1992 roku wprowadziła zasady wolnego mandatu, a ostateczny zapis Konstytucji III Rzeczpospolitej Polskiej, z całkowitym wyeliminowaniem społeczeństwa od spraw państwa została podpisana w 1997 roku przez lewicowego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Co to jest demokracja... - przez Piotr Kołodyński - 23-07-2019, 09:25 AM
RE: Co to jest demokracja... - przez Roman Klimczyk - 24-07-2019, 06:55 AM
RE: Co to jest demokracja... - przez Piotr Kołodyński - 25-07-2019, 07:12 PM
RE: Co to jest demokracja... - przez Piotr Kołodyński - 26-07-2019, 12:58 PM
RE: Co to jest demokracja... - przez Andrzej Jędrzejewski - 29-07-2019, 10:05 AM
RE: Co to jest demokracja... - przez Piotr Kołodyński - 29-07-2019, 12:58 PM
RE: Co to jest demokracja... - przez Wojciech Różański - 19-09-2019, 04:31 AM

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości