Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Identyfikacja dążeń Narodu, oczekiwań wyborców (postulaty)
#1
(na podstawie ankiety opublikowanej na facebooku; autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Pawła Ziemińskiego)


 1. Odnowa więzi w Narodzie polskim, zachowanie jedności i solidaryzmu, eliminacja podziałów oraz praktyk partyjnictwa w decyzjach państwowych. Odzyskanie suwerenności politycznej i gospodarczej; dostęp do stanowisk decyzyjnych państwowych i samorządowych funkcji państwowych jedynie dla obywateli narodowości polskiej.
 2. Odtworzenie własnej, silnej i nowoczesnej armii do obrony kraju oraz zmiana jej statusu: z karno-ekspedycyjnej na niezawodną armię obronno-narodową. Polski żołnierz nie bierze udziału w niesłusznych wojnach imperialnych ani w interesach korporacji. Odtworzenie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Powszechne szkolenie społeczeństwa polskiego oraz dostęp do broni w celu obrony własnego terytorium oraz przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych.
 3. Geopolityczne położenie Polski jest istotnym elementem światowej polityki. Polska jako kraj neutralny, wolny od obcych wpływów, stanowi pomost współpracy pomiędzy wschodem a zachodem; w ścisłej współpracy z krajami słowiańskimi jest gwarancją pokoju i stabilizacji na kontynencie euroazjatyckim.
 4. Ustanowienie rzeczywistej i realnej podmiotowości międzynarodowej i wewnątrz krajowej państwa polskiego to niedopuszczalność obecności na terenie Polski obcych jednostek wojskowych, sztabów dowódczych, formacji policyjnych, paramilitarnych oraz prywatnych agencji ochrony mienia i ludzi (poza konieczność wynikającą z czasowych ćwiczeń, akceptowanych przez rząd Polski). Koniecznością jest wyjście z takiej formy imperium Unijnego poprzez odrzucenie Traktatu Lizbońskiego, wycofanie się Polski z niekorzystnych umów międzynarodowych; natomiast akceptacja UE jedynie jako system współpracy gospodarczej suwerennych państw.
 5. Państwo posiada wyłączne prawo emisji pieniądza suwerennego poprzez i kreacji kredytu poprzez nadrzędność oraz kontrolę rządu nad działalnością banku centralnego Prorozwojowa struktura instytucji finansowych, zakaz działalności zagranicznych i niepublicznych organizacji kredytowych pozwala na likwidację lichwy, restrukturyzację kredytów w walutach obcych oraz umorzenie niespłacalnych toksycznych kredytów.
 6. Zasoby geologiczne, ziemia rolna oraz innych zasoby naturalne stanowią dobro ogólnonarodowe, niezbywalne na rzecz innych państw, ani zagranicznych, międzynarodowych organizacji gospodarczych lub prawnych, ani zagranicznych osób prywatnych, bądź spółek z ich udziałem.
 7. Gałęzie przemysłu strategicznego, infrastruktura techniczna oraz banki są własnością Narodu polskiego. Konieczność odzyskania i znacjonalizowania strategicznej infrastruktury wrażliwej: telekomunikacji, energetyki, mediów i szeroko rozumianego sektora informacji publicznej.
 8. Rolnictwo, oparte na zasadach naturalnych, racjonalności i efektywności jest gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego Narodu, zapewniające samowysta-rczalność; powiązane z przemysłem rolno-spożywczym, jest motorem rozwoju eksportu oraz aktywizacji lokalnych społeczności. Wraz z rozwiniętym budownictwem stanowi strategiczny dział gospodarki i jest motorem rozwoju Narodowych Sił Wytwórczych.
 9. Konfiskata skradzionego majątku narodowego (dotyczy również paserów); w przypadkach udokumentowanych działań skutkujących nieuzasadnionym przejęciem, po rażąco zaniżonych cenach składników polskiego majątku narodowego, rewindykacja majątku wraz z odszkodowaniem lub nacjonalizacja.
 10. Zdrowie oraz etyczno-moralny stan społeczeństwa oparty o tradycyjną rodzinę, czyli związek kobiety i mężczyzny oraz ich potomstwo. Więzi wspólnotowe wynikające z historyczno-kulturowych wartości, są podstawą ładu społecznego i państwowego, źródłem prawa stanowionego oraz ogólno przyjętego katalogu zasad i norm współżycia.
 11. Dbałość o potencjał demograficzny Narodu polskiego przejawia się zahamowaniem emigracji z przyczyn ekonomicznych, działaniami na rzecz powrotu emigrantów z okresu tzw. transformacji, a także przyjmowaniem repatriantów narodowości polskiej; ochroną polskich konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm, rozliczeniem afer finansowych, eliminacją gorszej jakości żywności, względem standardów Zachodu.
 12. Państwo i jego struktury administracyjne oraz system formalno prawny i finansowy są odpowiedzialne za dobre warunki rozwoju polskiego przemysłu oraz przedsiębiorczości, w powiązanej z własną myślą naukowo-techniczną. Zapewnia wsparcie systemowe dla oddolnego tworzenia lokalnych Ekosystemów Gospodarczych obejmujących: Obywatelski Obszar Wolnego Gospodarowania ( 30000 zł rocznie dochodu bez opodatkowania pracy) gwarantujący samo zatrudnienie, Partnerski Model Stosunków Produkcji, tworzenie konglomeratów na zasadzie Wspólnych Umów Wzajemnie Kontrolowanych.
 13. Fundamentalna zmiana systemu egzekwowania prawa. Ograniczenie represyjności sądów i aparatu państwowego oraz wzmocnienie roli czynnika obywatelskiego w procesie orzecznictwa. Realna odpowiedzialność karna i materialna funkcjonariuszy publicznych za podejmowane decyzje, z tytułu naruszania prawa oraz działania na szkodę obywatela, społeczności lokalnych i narodu. Zniesienie immunitetów dla posłów i sędziów. Likwidacja prywatnego systemu handlu zobowiązaniami i należnościami.
 14. System tworzenia prawa oparty o zasady demokracji, jako formy organizacji państwa najbardziej naturalnej, wynikającej z tradycji i kultury Polaków - ludzi wolnych i solidarnych. Wprowadzenie instrumentów demokracji bezpośredniej (veto ludowe, inicjatywa obywatelska i referendum) w system polityczno - decyzyjny Kraju. Obligatoryjne konsultacje głosowań posłów z wyborcami (realizacja Kontraktu Wyborczego).
 15. Uproszczenie systemu podatkowego, podatek transakcyjny (2-3%) płacony powszechnie zamiast VAT, CIT, PIT. Wprowadzenie kategorii gwarantowanego dochodu rodzinnego wolnego od opodatkowania, skorelowanego z minimum socjalnym. Likwidacja przywilejów podatkowych i nieuzasadnionych przychodów majątkowych z tytułu pełnienia odpowiedzialnych funkcji państwowych i samorządowych. Abolicja przedawnionych zobowiązań wobec państwa
 16. Jednolity system świadczeń emerytalnych jako zobowiązanie państwa wobec seniorów zabezpieczające im godne życie. Źródłem finansowania jest jednolity system podatkowy; następuje likwidacja para podatku w formie składki emerytalnej oraz likwidacja ZUS-u, systemowe wsparcie niepełnosprawnych.
 17. Służba zdrowia gwarantująca każdemu obywatelowi swobodny dostęp do pomocy medycznej zarówno w systemie opieki publicznej jak i prywatnej. Rozwój własnego przemysłu farmaceutycznego, w tym opartego o preparaty naturalne.
 18. Wysoki poziom edukacji oraz wymagające wychowanie młodego pokolenia Polaków, jako spójny proces, nadążający za wyzwaniami współczesnego postępu naukowo-technicznego, z jednoczesnym poszanowaniem zasad humanizmu, nieskrępowanego przepływu wiedzy, ukierunkowany na wartości narodowe, na obowiązki wobec Narodu i państwa polskiego. Systemowe wsparcie dla zdolnej młodzieży.
 19. Media, obok władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i finansowej, są 5-tą władzą w państwie, podlegają kontroli społecznej i finansowane są z budżetu państwa.
 20. Obowiązkiem całego Narodu jest dbałość o symbolikę narodową i trwałość kultury narodowej, właściwe upamiętnianie świąt i tradycji narodowych, ochrona języka polskiego oraz właściwe dofinansowanie polskich instytucji kultury. Likwidacja eksterytorialności religijnych, narodowościowych miejsc pamięci, penalizacja przejawów antypolonizmu.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości