Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 104
» Najnowszy użytkownik: jan.biesiada
» Wątków na forum: 159
» Postów na forum: 705

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 13 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 13 Gość(i)

Ostatnie wątki
Co to jest demokracja...
Forum: Nasze forum
Ostatni post: Wojciech Różański
19-09-2019, 04:31 AM
» Odpowiedzi: 6
» Wyświetleń: 3 041
Okręg 35 Olsztyn, Warmińs...
Forum: Spotkania
Ostatni post: IzabellaRedlarska
05-09-2019, 12:38 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 413
9 Okręg - Łódź
Forum: Spotkania
Ostatni post: Roman Klimczyk
17-08-2019, 08:26 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 454
Jak obsługiwać forum - in...
Forum: Nasze forum
Ostatni post: Roman Klimczyk
15-08-2019, 11:46 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 795
Jakie są zasady funkcjono...
Forum: Informacje podstawowe
Ostatni post: Marek Sas-Kulczycki
01-08-2019, 10:20 PM
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 875
22 Okręg, Krosno
Forum: Spotkania
Ostatni post: Mariusz Grabas
28-07-2019, 10:14 AM
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 743
Co to jest system racjona...
Forum: Nasze forum
Ostatni post: Roman Klimczyk
24-07-2019, 07:12 AM
» Odpowiedzi: 1
» Wyświetleń: 818
Media o naszych inicjatyw...
Forum: Założenia i cele programowe
Ostatni post: Roman Klimczyk
19-07-2019, 06:19 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 610
Jak funkcjonuje Forum Org...
Forum: Informacje podstawowe
Ostatni post: Roman Klimczyk
16-07-2019, 12:41 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 515
Dlaczego Forum?
Forum: Nasze forum
Ostatni post: Roman Klimczyk
15-07-2019, 09:28 PM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 587
Identyfikacja dążeń Narod...
Forum: Założenia i cele programowe
Ostatni post: Roman Klimczyk
12-07-2019, 06:48 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 530
Wielobiegunowa Sieć Współ...
Forum: Nasze forum
Ostatni post: administrator
20-05-2018, 07:40 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 948
Zasady rejestracji
Forum: Informacje podstawowe
Ostatni post: administrator
20-05-2018, 05:49 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 851

 
  Identyfikacja dążeń Narodu, oczekiwań wyborców (postulaty)
Napisane przez: Roman Klimczyk - 12-07-2019, 06:48 AM - Forum: Założenia i cele programowe - Brak odpowiedzi

(na podstawie ankiety opublikowanej na facebooku; autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Pawła Ziemińskiego)


 1. Odnowa więzi w Narodzie polskim, zachowanie jedności i solidaryzmu, eliminacja podziałów oraz praktyk partyjnictwa w decyzjach państwowych. Odzyskanie suwerenności politycznej i gospodarczej; dostęp do stanowisk decyzyjnych państwowych i samorządowych funkcji państwowych jedynie dla obywateli narodowości polskiej.
 2. Odtworzenie własnej, silnej i nowoczesnej armii do obrony kraju oraz zmiana jej statusu: z karno-ekspedycyjnej na niezawodną armię obronno-narodową. Polski żołnierz nie bierze udziału w niesłusznych wojnach imperialnych ani w interesach korporacji. Odtworzenie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Powszechne szkolenie społeczeństwa polskiego oraz dostęp do broni w celu obrony własnego terytorium oraz przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych.
 3. Geopolityczne położenie Polski jest istotnym elementem światowej polityki. Polska jako kraj neutralny, wolny od obcych wpływów, stanowi pomost współpracy pomiędzy wschodem a zachodem; w ścisłej współpracy z krajami słowiańskimi jest gwarancją pokoju i stabilizacji na kontynencie euroazjatyckim.
 4. Ustanowienie rzeczywistej i realnej podmiotowości międzynarodowej i wewnątrz krajowej państwa polskiego to niedopuszczalność obecności na terenie Polski obcych jednostek wojskowych, sztabów dowódczych, formacji policyjnych, paramilitarnych oraz prywatnych agencji ochrony mienia i ludzi (poza konieczność wynikającą z czasowych ćwiczeń, akceptowanych przez rząd Polski). Koniecznością jest wyjście z takiej formy imperium Unijnego poprzez odrzucenie Traktatu Lizbońskiego, wycofanie się Polski z niekorzystnych umów międzynarodowych; natomiast akceptacja UE jedynie jako system współpracy gospodarczej suwerennych państw.
 5. Państwo posiada wyłączne prawo emisji pieniądza suwerennego poprzez i kreacji kredytu poprzez nadrzędność oraz kontrolę rządu nad działalnością banku centralnego Prorozwojowa struktura instytucji finansowych, zakaz działalności zagranicznych i niepublicznych organizacji kredytowych pozwala na likwidację lichwy, restrukturyzację kredytów w walutach obcych oraz umorzenie niespłacalnych toksycznych kredytów.
 6. Zasoby geologiczne, ziemia rolna oraz innych zasoby naturalne stanowią dobro ogólnonarodowe, niezbywalne na rzecz innych państw, ani zagranicznych, międzynarodowych organizacji gospodarczych lub prawnych, ani zagranicznych osób prywatnych, bądź spółek z ich udziałem.
 7. Gałęzie przemysłu strategicznego, infrastruktura techniczna oraz banki są własnością Narodu polskiego. Konieczność odzyskania i znacjonalizowania strategicznej infrastruktury wrażliwej: telekomunikacji, energetyki, mediów i szeroko rozumianego sektora informacji publicznej.
 8. Rolnictwo, oparte na zasadach naturalnych, racjonalności i efektywności jest gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego Narodu, zapewniające samowysta-rczalność; powiązane z przemysłem rolno-spożywczym, jest motorem rozwoju eksportu oraz aktywizacji lokalnych społeczności. Wraz z rozwiniętym budownictwem stanowi strategiczny dział gospodarki i jest motorem rozwoju Narodowych Sił Wytwórczych.
 9. Konfiskata skradzionego majątku narodowego (dotyczy również paserów); w przypadkach udokumentowanych działań skutkujących nieuzasadnionym przejęciem, po rażąco zaniżonych cenach składników polskiego majątku narodowego, rewindykacja majątku wraz z odszkodowaniem lub nacjonalizacja.
 10. Zdrowie oraz etyczno-moralny stan społeczeństwa oparty o tradycyjną rodzinę, czyli związek kobiety i mężczyzny oraz ich potomstwo. Więzi wspólnotowe wynikające z historyczno-kulturowych wartości, są podstawą ładu społecznego i państwowego, źródłem prawa stanowionego oraz ogólno przyjętego katalogu zasad i norm współżycia.
 11. Dbałość o potencjał demograficzny Narodu polskiego przejawia się zahamowaniem emigracji z przyczyn ekonomicznych, działaniami na rzecz powrotu emigrantów z okresu tzw. transformacji, a także przyjmowaniem repatriantów narodowości polskiej; ochroną polskich konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm, rozliczeniem afer finansowych, eliminacją gorszej jakości żywności, względem standardów Zachodu.
 12. Państwo i jego struktury administracyjne oraz system formalno prawny i finansowy są odpowiedzialne za dobre warunki rozwoju polskiego przemysłu oraz przedsiębiorczości, w powiązanej z własną myślą naukowo-techniczną. Zapewnia wsparcie systemowe dla oddolnego tworzenia lokalnych Ekosystemów Gospodarczych obejmujących: Obywatelski Obszar Wolnego Gospodarowania ( 30000 zł rocznie dochodu bez opodatkowania pracy) gwarantujący samo zatrudnienie, Partnerski Model Stosunków Produkcji, tworzenie konglomeratów na zasadzie Wspólnych Umów Wzajemnie Kontrolowanych.
 13. Fundamentalna zmiana systemu egzekwowania prawa. Ograniczenie represyjności sądów i aparatu państwowego oraz wzmocnienie roli czynnika obywatelskiego w procesie orzecznictwa. Realna odpowiedzialność karna i materialna funkcjonariuszy publicznych za podejmowane decyzje, z tytułu naruszania prawa oraz działania na szkodę obywatela, społeczności lokalnych i narodu. Zniesienie immunitetów dla posłów i sędziów. Likwidacja prywatnego systemu handlu zobowiązaniami i należnościami.
 14. System tworzenia prawa oparty o zasady demokracji, jako formy organizacji państwa najbardziej naturalnej, wynikającej z tradycji i kultury Polaków - ludzi wolnych i solidarnych. Wprowadzenie instrumentów demokracji bezpośredniej (veto ludowe, inicjatywa obywatelska i referendum) w system polityczno - decyzyjny Kraju. Obligatoryjne konsultacje głosowań posłów z wyborcami (realizacja Kontraktu Wyborczego).
 15. Uproszczenie systemu podatkowego, podatek transakcyjny (2-3%) płacony powszechnie zamiast VAT, CIT, PIT. Wprowadzenie kategorii gwarantowanego dochodu rodzinnego wolnego od opodatkowania, skorelowanego z minimum socjalnym. Likwidacja przywilejów podatkowych i nieuzasadnionych przychodów majątkowych z tytułu pełnienia odpowiedzialnych funkcji państwowych i samorządowych. Abolicja przedawnionych zobowiązań wobec państwa
 16. Jednolity system świadczeń emerytalnych jako zobowiązanie państwa wobec seniorów zabezpieczające im godne życie. Źródłem finansowania jest jednolity system podatkowy; następuje likwidacja para podatku w formie składki emerytalnej oraz likwidacja ZUS-u, systemowe wsparcie niepełnosprawnych.
 17. Służba zdrowia gwarantująca każdemu obywatelowi swobodny dostęp do pomocy medycznej zarówno w systemie opieki publicznej jak i prywatnej. Rozwój własnego przemysłu farmaceutycznego, w tym opartego o preparaty naturalne.
 18. Wysoki poziom edukacji oraz wymagające wychowanie młodego pokolenia Polaków, jako spójny proces, nadążający za wyzwaniami współczesnego postępu naukowo-technicznego, z jednoczesnym poszanowaniem zasad humanizmu, nieskrępowanego przepływu wiedzy, ukierunkowany na wartości narodowe, na obowiązki wobec Narodu i państwa polskiego. Systemowe wsparcie dla zdolnej młodzieży.
 19. Media, obok władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i finansowej, są 5-tą władzą w państwie, podlegają kontroli społecznej i finansowane są z budżetu państwa.
 20. Obowiązkiem całego Narodu jest dbałość o symbolikę narodową i trwałość kultury narodowej, właściwe upamiętnianie świąt i tradycji narodowych, ochrona języka polskiego oraz właściwe dofinansowanie polskich instytucji kultury. Likwidacja eksterytorialności religijnych, narodowościowych miejsc pamięci, penalizacja przejawów antypolonizmu.

Wydrukuj tę wiadomość

  Wielobiegunowa Sieć Współpracy
Napisane przez: administrator - 20-05-2018, 07:40 AM - Forum: Nasze forum - Brak odpowiedzi

Zasady działania Wielobiegunowej Sieci Współpracy (WSW) powstały w 2016 roku.
Schemat organizacyjny w założeniach ma umożliwić współpracę różnych grup, organizacji, partii, stowarzyszeń czy nawet niezależnych osób przy realizacji różnych projektów wymagających społecznego zaangażowania.
Struktura organizacyjna z założenia miała mieć charakter płaski, jedynie reprezentanci poszczególnych grup miały mieć swojego reprezentanta, będącego w pewnej formie trybunem i wyrazicielem opinii swojej organizacji, a który miał by uprawnienia i możliwość dostępu do Rady.
Rada WSW była by w pełni demokratycznym tworem, który umożliwiłby realizację przyjętych zadań, organizował by współdziałanie i współpracę organizacji, zgłaszał do publicznej debaty różne kwestie, przeprowadzał głosowania, wyznaczał reprezentantów, zajmowała by się również logistyką, planowaniem, nadzorem realizacyjnym, koordynacją, itp.itd.
Wszelkie regulacje zasad funkcjonowania winny być uchwalane przez Radę w oparciu o publiczną debatę, tak aby konkretny element WSW mógł w sposób optymalny realizować swoje zadania, w ujęciu regionalnym, tematycznym, zadaniowym.
Funkcjonowanie WSW umożliwiło by współpracę każdej grupy, organizacji umożliwiając realizację wspólnie określonych zadań i celów.

Wydrukuj tę wiadomość

  Zasady rejestracji
Napisane przez: administrator - 20-05-2018, 05:49 AM - Forum: Informacje podstawowe - Brak odpowiedzi


 1. Forum przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla członków organizacji KWW1PRO
 2. Jako nazwa użytkownika (login) przy rejestracji podajemy swoje imię i nazwisko
 3. Po potwierdzeniu rejestracji przez aktywację w podanym w mailu linkiem aktywacyjnym, oczekujemy na uaktywnienie konta przez uprawnione osoby
 4. Aby nadać inne uprawnienia niż podstawowa aktywacja, która nadaje dostęp do okręgu zdefiniowanego podczas rejestracji, potrzebna jest zgoda Sztabu Wyborczego.
Podczas rejestracji podajemy region działania, przyjęto ze jest to analogiczne do okręgów wyborczych. W związku z tym prosimy podać numer okręgu zgodnie z listą okręgów według listy:

Okręg 1 Legnica

powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki i złotoryjski; miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica

Okręg 2 Wałbrzych

powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki; miasto na prawach powiatu: Wałbrzych

Okręg 3 Wrocław

powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski; miasto na prawach powiatu: Wrocław

Okręg 4 Bydgoszcz

powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński; miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz

Okręg 5 Toruń

powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski; miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń i Włocławek

Okręg 6 Lublin

powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki i świdnicki; miasto na prawach powiatu: Lublin

Okręg 7 Chełm

powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski i zamojski; miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm i Zamość

Okręg 8 Zielona Góra

województwo lubuskie

Okręg 9 Łódź

powiaty: brzeziński i łódzki wschodni; miasto na prawach powiatu: Łódź

Okręg 10 Piotrków Trybunalski

powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki i tomaszowski; miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice

Okręg 11 Sieradz

powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski

Okręg 12 Chrzanów

powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki

Okręg 13 Kraków

powiaty: krakowski, miechowski i olkuski; miasto na prawach powiatu: Kraków

Okręg 14 Nowy Sącz

powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański; miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz

Okręg 15 Tarnów

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski i wielicki; miasto na prawach powiatu: Tarnów

Okręg 16 Płock

powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowski; miasto na prawach powiatu: Płock

Okręg 17 Radom

powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński; miasto na prawach powiatu: Radom

Okręg 18 Siedlce

powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski; miasta na prawach powiatu: Ostrołęka i Siedlce

Okręg 19 Warszawa

miasto na prawach powiatu: Warszawa

Okręg 20 Warszawa II

powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński

Okręg 21 Opole

województwo opolskie

Okręg 22 Krosno

powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski i sanocki; miasta na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl

Okręg 23 Rzeszów

powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski i tarnobrzeski; miasta na prawach powiatu: Rzeszów i Tarnobrzeg

Okręg 24 Białystok

województwo podlaskie

Okręg 25 Gdańsk

powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski; miasta na prawach powiatu: Gdańsk i Sopot

Okręg 26 Gdynia

powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski; miasta na prawach powiatu: Gdynia i Słupsk

Okręg 27 Bielsko-Biała

powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki; miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała

Okręg 28 Częstochowa

powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki i myszkowski; miasto na prawach powiatu: Częstochowa

Okręg 29 Gliwice

powiaty: gliwicki i tarnogórski; miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice i Zabrze

Okręg 30 Rybnik

powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski; miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory

Okręg 31 Katowice

powiat bieruńsko-lędziński; miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy

Okręg 32 Sosnowiec

powiaty: będziński i zawierciański; miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno i Sosnowiec

Okręg 33 Kielce

województwo świętokrzyskie

Okręg 34 Elbląg

powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski i ostródzki; miasto na prawach powiatu: Elbląg

Okręg 35 Olsztyn

powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński i węgorzewski; miasta na prawach powiatu: Ełk i Olsztyn

Okręg 36 Kalisz

powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i rawicki; miasta na prawach powiatu: Kalisz i Leszno

Okręg 37 Konin

powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki i wrzesiński; miasto na prawach powiatu: Konin

Okręg 38 Piła

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski

Okręg 39 Poznań

powiat poznański; miasto na prawach powiatu: Poznań

Okręg 40 Koszalin

powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki; miasto na prawach powiatu: Koszalin

Okręg 41 Szczecin

powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki; miasta na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście

Wydrukuj tę wiadomość